پیچک ( مسعود فرد منش)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از هم آغوشی باران هوس، (مسعود فرد منش)
- خرسند شدیم از این که امروز(مسعود فرد منش)
- من تمامِ هستی ام را (مسعود فرد منش)
- من گرفتارِ سنگینیِ سکوتی هستم(مسعود فرد منش)
- مسافرِ شهرِ غمی،(مسعود فرد منش)
- قرنِ ما شاعر اگر داشت، هوا بهتر بود(مسعود فرد منش)
- آن لحظه که از نیاز انسان(مسعود فرد منش)
- نامِ بخشنده ی بزرگ داورِ بر حق(مسعود فرد منش)
- ای که سیاهِ چشمات، همرنگِ روزگارم(مسعود فرد منش)
- هراسهای بیهوده(مسعود فرد منش)
- وای بر من، گر تو آن گُم کرده ام باشی( مسعود فرد منش)
- کسی آمد که حرفِ عشقو با ما زد (مسعود فرد منش)
- سکوتم از رضایت نیست(مسعود فرد منش)
- اگه از عشق میشه قصه نوشت(مسعود فرد منش)
- پرنده های قفسی، عادت دارن به بی کسی(مسعود فرد منش)
- تا حالا فکرشو کردی چه خوب میشه که برگردی(مسعود فرد منش)
- رو تابلو های جاده ها سر گذر پیاده ها(مسعود فرد منش)
- نبرد نابرابر نیست کار ما برادر(مسعود فرد منش)
- من گفتم و یارم گفت گفتیم و سفر کردیم(مسعود فرد منش)
- همون که فکر نمیکردیم نموندش(مسعود فرد منش)
- با تو چه زندگی هائی(مسعود فرد منش)
- همون گوی و همون میدون(مسعود فرد منش)
- بر برگ سفيدي به سفيدي قلب پاك مهربانت(مسعود فرد منش)
- اخماتو وا كن آسمون(مسعود فرد منش)
- وقتی نگاه می کردم ( مسعود فرد منش)
- پرواز با تو باید(مسعود فرد منش)
- پرسید که کار تو کدام است (مسعود فرد منش)
- با هم بیاین دعا کنیم (مسعود فرد منش)
- من و تو با هم (مسعود فرد منش)
- دیدم دلم گرفته (مسعود فرد منش)
- ما ز فردا نگرانیم (مسعود فرد منش)
- بهار دارم عین خزون (مسعود فرد منش)
- خوش آمده یی مادر بر سنگ مزارم (مسعود فرد منش)
- زندگی را آنچنان سخت مگیر(مسعود فرد منش)
- با تو حکایتی دگر(مسعود فرد منش)
- همه رفتن ، کسی دور و برم نیست (مسعود فرد منش)
- در خواب ناز رفته یی (مسعود فرد منش)
- برگ زردی در بهار(مسعود فرد منش)
- بابا منو تنها نذار(مسعود فرد منش)
- من به دنبال اطاقی خالی روزها می گردم (مسعود فرد منش)
- بریز ا ی اشک ناکامی (مسعود فرد منش)
- ا ی عاشق در انتظار چه نشستی (مسعود فرد منش)
صفحه قبل 1 صفحه بعد