از هم آغوشی باران هوس، (مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
خرسند شدیم از این که امروز(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
من تمامِ هستی ام را (مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
من گرفتارِ سنگینیِ سکوتی هستم(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
مسافرِ شهرِ غمی،(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
قرنِ ما شاعر اگر داشت، هوا بهتر بود(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
آن لحظه که از نیاز انسان(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
نامِ بخشنده ی بزرگ داورِ بر حق(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
ای که سیاهِ چشمات، همرنگِ روزگارم(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
هراسهای بیهوده(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
وای بر من، گر تو آن گُم کرده ام باشی( مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
کسی آمد که حرفِ عشقو با ما زد (مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
سکوتم از رضایت نیست(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
اگه از عشق میشه قصه نوشت(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
پرنده های قفسی، عادت دارن به بی کسی(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
تا حالا فکرشو کردی چه خوب میشه که برگردی(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
رو تابلو های جاده ها سر گذر پیاده ها(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
نبرد نابرابر نیست کار ما برادر(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
من گفتم و یارم گفت گفتیم و سفر کردیم(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
همون که فکر نمیکردیم نموندش(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
با تو چه زندگی هائی(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
همون گوی و همون میدون(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
بر برگ سفيدي به سفيدي قلب پاك مهربانت(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
اخماتو وا كن آسمون(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
وقتی نگاه می کردم ( مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
پرواز با تو باید(مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
پرسید که کار تو کدام است (مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
با هم بیاین دعا کنیم (مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
من و تو با هم (مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
دیدم دلم گرفته (مسعود فرد منش) - سه شنبه 16 آبان 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد